Mbrojtja e të dhënave

1. Mbrojtja e të dhënave me një shikim

Informacion i pergjithshem

Informacioni i mëposhtëm ofron një pasqyrë të thjeshtë të asaj që ndodh me të dhënat tuaja personale kur vizitoni faqen tonë të internetit. Të dhënat personale janë çdo e dhënë që mund të përdoret për t’ju identifikuar personalisht. Informacione të detajuara mbi temën e mbrojtjes së të dhënave mund të gjenden në deklaratën tonë për mbrojtjen e të dhënave të renditur më poshtë këtij teksti.

Mbledhja e të dhënave në faqen tonë të internetit

Kush është përgjegjës për mbledhjen e të dhënave në këtë faqe interneti?
Përpunimi i të dhënave në këtë faqe interneti kryhet nga operatori i faqes së internetit. Ju mund t’i gjeni detajet e kontaktit të tyre në gjurmët e kësaj faqeje interneti.

Si i mbledhim të dhënat tuaja?
Nga njëra anë, të dhënat tuaja mblidhen kur na i jepni ato. Këto mund të jenë, për shembull, të dhëna që futni në një formular kontakti. Të dhëna të tjera mblidhen automatikisht nga sistemet tona të TI-së kur vizitoni faqen e internetit. Këto janë kryesisht të dhëna teknike (p.sh. shfletuesi i internetit, sistemi operativ ose koha e hyrjes në faqe). Këto të dhëna mblidhen automatikisht sapo të hyni në faqen tonë të internetit.

Për çfarë i përdorim të dhënat tuaja?
Disa nga të dhënat janë mbledhur për të siguruar që faqja e internetit të ofrohet pa gabime. Të dhëna të tjera mund të përdoren për të analizuar sjelljen tuaj të përdoruesit.

Çfarë të drejtash keni në lidhje me të dhënat tuaja?
Ju keni të drejtë të merrni informacion në lidhje me origjinën, marrësin dhe qëllimin e të dhënave tuaja personale të ruajtura pa pagesë në çdo kohë. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni që këto të dhëna të korrigjohen, bllokohen ose fshihen. Ju mund të na kontaktoni në çdo kohë në adresën e dhënë në njoftimin ligjor nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme në lidhje me mbrojtjen e të dhënave. Ju gjithashtu keni të drejtë të bëni një ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës përgjegjës.

2. Informacion i përgjithshëm dhe informacion i detyrueshëm

mbrojtjen e të dhënave

Operatorët e këtyre faqeve e marrin shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja personale. Ne i trajtojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë konfidenciale dhe në përputhje me rregulloret ligjore për mbrojtjen e të dhënave dhe këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave. Kur përdorni këtë faqe interneti, mblidhen të dhëna të ndryshme personale. Të dhënat personale janë të dhëna që mund të përdoren për t’ju identifikuar personalisht. Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave shpjegon se cilat të dhëna mbledhim dhe për çfarë i përdorim ato. Ai gjithashtu shpjegon se si dhe për çfarë qëllimi ndodh kjo. Dëshirojmë të theksojmë se transmetimi i të dhënave përmes internetit (p.sh. kur komunikohet me email) mund të ketë boshllëqe sigurie. Mbrojtja e plotë e të dhënave nga aksesi nga palët e treta nuk është e mundur.

Revokimi i pëlqimit tuaj për përpunimin e të dhënave

Shumë operacione të përpunimit të të dhënave janë të mundshme vetëm me pëlqimin tuaj të shprehur. Ju mund të revokoni çdo pëlqim që keni dhënë tashmë në çdo kohë. E tëra çfarë ju duhet të bëni është të na dërgoni një email joformal. Ligjshmëria e përpunimit të të dhënave të kryer deri në revokimin mbetet e paprekur nga revokimi. Kundërshtimi ndaj emaileve reklamuese Përdorimi i detajeve të kontaktit të publikuara si pjesë e detyrimit të shtypur për të dërguar materiale reklamuese dhe informacioni të pakërkuara kundërshtohet në këtë mënyrë. Operatorët e faqeve rezervojnë shprehimisht të drejtën për të ndërmarrë veprime ligjore në rast të dërgimit të informacioneve reklamuese të pakërkuara, siç janë emailet e padëshiruara.

3. Mbledhja e të dhënave në faqen tonë të internetit

Biskota

Disa nga faqet e internetit përdorin të ashtuquajturat cookie. Cookies nuk shkaktojnë ndonjë dëm në kompjuterin tuaj dhe nuk përmbajnë viruse. Cookies shërbejnë për ta bërë ofertën tonë më miqësore, efektive dhe të sigurt për përdoruesit. Cookies janë skedarë të vegjël teksti që ruhen në kompjuterin tuaj dhe që i ruan shfletuesi juaj. Shumica e cookies që përdorim janë të ashtuquajturat “cookie sesioni”. Ato fshihen automatikisht pas vizitës suaj. Kuki të tjera mbeten të ruajtura në pajisjen tuaj derisa t’i fshini ato. Këto cookie na mundësojnë të njohim shfletuesin tuaj herën tjetër që ta vizitoni. Ju mund ta vendosni shfletuesin tuaj në mënyrë që të jeni të informuar për vendosjen e cookies dhe të lejoni cookie-t vetëm në raste individuale, të përjashtoni pranimin e cookies për raste të caktuara ose në përgjithësi dhe të aktivizoni fshirjen automatike të cookies kur mbyllni shfletuesin. Nëse cookies janë çaktivizuar, funksionaliteti i kësaj faqe interneti mund të kufizohet. Cookies që janë të nevojshme për të kryer procesin e komunikimit elektronik ose për të ofruar funksione të caktuara që dëshironi (p.sh. funksioni i karrocës së blerjeve) përdoren në bazë të Nenit 6 Parag. 1 lit. f GDPR e ruajtur. Operatori i faqes së internetit ka një interes legjitim në ruajtjen e cookies në mënyrë që të ofrojë shërbimet e tij në një mënyrë teknikisht pa gabime dhe të optimizuar. Nëse ruhen skedarë të tjerë cookie (p.sh. kuki për të analizuar sjelljen tuaj në surfim), ato do të trajtohen veçmas në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave.

Skedarët e regjistrit të serverit

Ofruesi i faqeve mbledh dhe ruan automatikisht informacionin në të ashtuquajturat skedarë të regjistrimit të serverit, të cilat shfletuesi juaj na i transmeton automatikisht. Këto janë:

  • Lloji i shfletuesit dhe versioni i shfletuesit
  • sistemi operativ i përdorur
  • URL-ja e referuesit
  • Emri i hostit të kompjuterit që hyn
  • Koha e kërkesës së serverit
  • adresa IP

Këto të dhëna nuk do të bashkohen me burime të tjera të dhënash. Baza për përpunimin e të dhënave është Neni 6 Parag. 1 lit. f GDPR, i cili lejon përpunimin e të dhënave për të përmbushur një kontratë ose masa parakontraktore.

Forma e Kontaktit

Nëse na dërgoni pyetje duke përdorur formularin e kontaktit, të dhënat tuaja nga formulari i kërkesës, duke përfshirë detajet e kontaktit që keni dhënë atje, do të ruhen nga ne për të përpunuar kërkesën dhe në rast të pyetjeve vijuese. Ne nuk do t’i kalojmë këto të dhëna pa pëlqimin tuaj.

Prandaj, të dhënat e futura në formularin e kontaktit përpunohen ekskluzivisht në bazë të pëlqimit tuaj (Neni 6 Paragrafi 1 lit. a GDPR). Ju mund ta revokoni këtë pëlqim në çdo kohë. E tëra çfarë ju duhet të bëni është të na dërgoni një email joformal. Ligjshmëria e operacioneve të përpunimit të të dhënave të kryera deri në momentin e revokimit mbetet e paprekur nga revokimi.

Të dhënat që futni në formularin e kontaktit do të mbeten me ne derisa të na kërkoni t’i fshijmë, të revokojmë pëlqimin tuaj për ruajtjen ose qëllimi për ruajtjen e të dhënave nuk zbatohet më (p.sh. pasi kërkesa juaj të jetë përpunuar). Dispozitat ligjore të detyrueshme – në veçanti periudhat e mbajtjes – mbeten të paprekura.

Scroll to Top